Politikat e Privatësisë

KFC Albania dëshiron tju falenderojë për interesimin tuaj në faqen tonë të internetit dhe zgjedhjen e bërë për porositë e ushqimit. Ne dëshirojmë tju bëjmë me dije se ne konsiderojmë se keni kuptuar dhe jeni dakord për të gjitha çështjet e shënuara më poshtë që nga momenti kur keni hyrë në faqen tonë të internetit dhe keni filluar të përdorni atë.

 

Informacioni Privat dhe Personal

KFC Albania merr përsipër të mbrojë privatësinë e çdo informacioni personal që na është dhënë nga përdoruesi në faqet tona të internetit dhe aplikacionet. Çdo informacion i dërguar në faqen e internetit dhe aplikacion është subjekt i politikave tona të privatësisë, kushtet e të cillës ne i përfshijmë këtu. Ju lutemi lexoni politikat tona të privatësisë në mënyrë që të njiheni me praktikat tona.

Ligji për Mbrojtjen e të Dhënave Personale të Republikës së thotë që të dhënat personale mund të përpunohen vetëm nëse subjekti i të dhënave ka dhënë pëlqimin e tij për përpunimin e të dhënave të tij personale për një ose më shumë qëllime specifike. Kështu, në përputhje me Rregullat për Mbrojtjen e të Dhënave Personale, KFC konsideron se përdoruesi ka rënë dakord me politikën e privatësisë kur ai ose ajo shpreh gatishmërinë e tij me pranimin e kushteve të përdorimit. Është e nevojshme që të dakordësohet me kushtet e përdorimit për të lejuar më pas aktivitetet e përshkruara në faqen e internetit të KFC-së në Shqipëri.

KFC Albania ka marrë të gjitha masat teknike, organizative dhe ligjore të nevojshme për të garantuar konfidencialitetin e informacionit privat të klientëve të saj për të parandaluar aksesin, humbjen ose shkatërrimin e paautorizuar nga palët e treta ose punonjësit e KFC-s në Shqipëri.

 

Autorizimi dhe mbledhja e informacionit personal

KFC Albania mbledh vetëm informacionin tuaj identifikues, si emrin, mbiemrin, datën e lindjes, adresën, numrin e telefonit, adresën e emailit dhe informacionin e dhënë në mënyrë të tërthortë nga Përdoruesi. Ky informacion duhet të inkorporohet në bazën e të dhënave të klientëve të KFC në Shqipëri.

KFC Albania do të përdorë informacionin e dhënë për të ofruar produktet ose shërbimet e kërkuara, të merret me çdo pyetje apo ankesë të bërë dhe ti ndjekë këto, reklamat e procesit dhe informacionin e produktit, lajmet përkatëse rreth markës dhe / ose marrëveshjeve të veçanta. Kjo gjithashtu autorizon KFC Albania që të përdorë informacionet personale të ofruara për t'ju ftuar të merrni pjesë në konkurset tona, ju ftojmë të plotësoni pyetësorët tanë të vlerësimit, të kryejmë menaxhimin e brendshëm dhe administrimin e listës sonë të klientëve si dhe për të zhvilluar studime të marketingut ose hulumtime të biznesit ose statistika.

KFC Albania mund të ndajë të dhënat tuaja personale me qëllimin e vetëm të përmbushjes së qëllimeve për të cilat është autorizuar, duke mos pasur mundësi që këto informacione të përdoren për ndonjë qëllim tjetër jokonsensual. Përveç kësaj, KFC Albania mund të ndajë të dhënat tuaja personale me palët e treta brenda dhe jashtë territorit kombëtar, por vetëm në rrethanat e mëposhtme:

Të ofrojë informacione personale palëve të treta përgjegjëse për mirëmbajtjen dhe administrimin e faqeve të internetit, llogarive të rrjeteve sociale, ofruesve të shërbimeve të internetit etj, të cilët marrin pjesë në kryerjen e aktiviteteve për të cilat do të përdoren të dhënat personale.

Ne gjithashtu mund të sigurojmë informata personale tek organet shtetërore, për sa kohë që institucioni në fjalë ka kërkuar informacion për të përmbushur detyrat e tij. Kjo përfshin detyrimin për të siguruar informacionin kur kërkohet ta bëjë këtë nga autoriteti me qëllim të zhvillimit të procedurave gjyqësore dhe / ose administrative.

 

Pajtueshmëria e Përdoruesit

Kur përdorni dhe / ose vizitoni ndonjë faqe interneti ose aplikacion të operuar nga KFC Albania për porosi të ushqimit, duhet të konfirmoni pranimin tuaj të termave të përdorimit dhe politikave të privatësisë, të cilat janë të përfshira si referencë në këtë dokument. Nëse nuk pajtoheni me ndonjë nga këto terma, ju lutemi mos përdorni faqen tonë të internetit apo aplikacionet tona.

 

KFC Albania faqja e internetit dhe aplikacionet

Këto kushte të përdorimit janë të vlefshme për të gjithë përdoruesit e faqeve të internetit dhe aplikacioneve, duke përfshirë edhe përdoruesit të cilët gjithashtu kontribuojnë me përmbajtjen e videove, informacionin dhe materialet në faqen e internetit ose aplikacione. Ueb faqet dhe aplikacionet mund të përfshijnë lidhje me faqet e palëve të treta që as nuk i përkasin as nuk kontrollohen nga KFC Albania. KFC Albania nuk ka asnjë kontroll mbi dhe nuk pranon përgjegjësi për përmbajtjen, politikat e privatësisë apo praktikat e ndonjë faqe webi të palës së tretë. KFC Albania nuk do të censurojë ose të redaktojë përmbajtjen e ndonjë faqeje të palës së tretë, as nuk është e autorizuar ta bëjë këtë. Përdoruesi, gjatë përdorimit të faqeve të internetit ose aplikacioneve, e përjashton shprehimisht KFC nga çdo përgjegjësi që rrjedh nga përdorimi i ndonjë faqeje web të pales së tretë. Si e tillë ne ju rekomandojmë që, kur të dilni nga faqja web ose Aplikacionet e KFC-s në Shqipëri, ju të kontrolloni dhe lexoni të termat, kushtet dhe politikën e privatësisë.

 

Qasja në faqen web/ aplikacione

KFC Albania jep autorizimin e saj për përdoruesin që të përdorë Ueb-faqet në përputhje me dispozitat e këtyre kushteve të përdorimit, me kusht që: (i) të përdoret uebfaqja dhe aplikacionet si të autorizuara vetëm për qëllime personale, jo komerciale (ii) ju nuk duhet kopjoni ose shpërndani në mënyrë të plotë ose të pjesshme faqen tonë të webit ose aplikacionet nëpërmjet ndonjë programi, pa autorizimin paraprak me shkrim të KFC Albania; (iii) nuk duhet ndryshoni në tërësi ose pjesërisht faqen e internetit ose aplikacionet; dhe (iv) duhet ti respektoni kushtet dhe termet e përdorimit.

Përdoruesi pajtohet që ai ose ajo nuk duhet të përdorë ndonjë sistem të automatizuar, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, "robotët", "merimangat", lexuesit offline etj, sulmet DDOS të cilët i qasen faqes së internetit ose aplikacioneve dhe dërgojnë një sasi kërkesash mesazhe për serverët e KFC Albania gjatë një periudhe kohore e cila është më e madhe sesa një sasi që një person mund të dërgojë në të njëjtën periudhë kohore me një shfletues në një linjë konvencionale. Pavarësisht se KFC Albania autorizon operatorët e kërkimit publik që të përdorin "merimangat" për të kopjuar materiale nga faqja me qëllim të vetëm të krijimit të indekseve të kërkimit për materiale, por nuk i autorizon ata ta ruajnë këtë material. KFC Albania rezervon të drejtën për të anuluar këto përjashtime, qoftë në terma të përgjithshëm ose në raste specifike. Përdoruesi pranon se ai ose ajo nuk do të përpilojë ose mbledhë ndonjë informacion personal, ose të përdorë sistemet e komunikimit të ofruara nga uebfaqet ose aplikacionet për të promovuar shitjen e produkteve dhe / ose shërbimeve.

Prona Intelektuale

Përmbajtja e faqes web dhe aplikacioneve, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, tekst, softuer, skripte, grafikë, foto, tinguj, muzikë, video, veçori interaktive dhe të ngjashme ("Përmbajtja" dhe logot që funksionojnë aty, janë pronë e KFC-s ose janë licencuar për KFC Albania për përdorimin e saj, në bazë të të drejtës së autorit dhe të drejtave të tjera të pronësisë intelektuale.

Përmbajtja e faqes web është paraqitur në vlerë nominale, vetëm për informacionin dhe përdorimin tuaj personal dhe nuk mund të përdoren, kopjohen, riprodhohen, shpërndahen, transmetohen, ekspozohen, shiten, lirohen ose shfrytëzohen në ndonjë mënyrë tjetër apo me ndonjë qëllim tjetër pa pëlqimin paraprak me shkrim të pronarëve të tyre përkatës. KFC rezervon të gjitha të drejtat lidhur me përmbajtjen dhe informacionet e faqes së internetit. Përdoruesi pajtohet që ai ose ajo nuk duhet të përdorë, kopjojë ose shpërndajë ndonjë pjesë të përmbajtjes që nuk është e autorizuar shprehimisht nga ky dokument. Nëse shkarkoni ose kopjoni një kopje të përmbajtjes për përdorim personal, duhet të mbani të gjitha të drejtat e autorit dhe të drejtat e pronësisë të përfshira në këtë dokument. Përdoruesi merr përsipër të mos anashkalojë, çaktivizojë ose ndërhyjë në ndonjë mënyrë tjetër me tiparet e sigurisë të faqes web dhe aplikacioneve, ose veçoritë që parandalojnë ose kufizojnë përdorimin ose kopjimin e ndonjë përmbajtjeje ose që imponojnë kufizime në përdorimin e faqes web dhe aplikacionet ose përmbajtjen e tyre.

Mohimi i garancive

Përdoruesi pajtohet që përdorimi i faqes së internetit dhe aplikacioneve të KFC do të jetë në rrezik të tij / saj. Në masën më të plotë të lejuar në pajtim me ligjin në fuqi, KFC, zyrtarët, drejtorët, punonjësit dhe agjentët e saj përjashtojnë të gjitha garancitë, qoftë të shprehura apo të nënkuptuara, në lidhje me faqen web dhe përdorimin e tyre. KFC nuk lëshon asnjë përfaqësim ose garanci lidhur me saktësinë dhe integritetin e përmbajtjes së kësaj faqeje, ose përmbajtjen e ndonjë faqeje të lidhur me të, dhe nuk merr përgjegjësi për asnjë:

Kufizimi i përgjegjësisë

Në asnjë rrethanë, KFC, zyrtarët, drejtorët, punonjësit ose agjentët e saj nuk do të jenë përgjegjës ndaj përdoruesit për ndonjë dëm të drejtpërdrejtë, të tërthortë, rastësor, të veçantë, ndëshkues ose pasues të çfarëdo lloji që lind nga ndonjë gabim ose pasaktësi në përmbajtje ii) dëmtimet personale ose dëmtimin e pronës së çdo lloji, që mund të rezultojë nga qasja juaj në dhe përdorimi i faqeve tona ose aplikacioneve tona, (iii) aksesi i paautorizuar në ose përdorimi i serverëve tanë të sigurtë dhe / ose të një pjese ose të të gjitha gjërave personale informacione dhe / ose informacione financiare të ruajtura në të, (iv) ndërprerje të shërbimit në faqet tona të internetit ose aplikacione, (v) gabime softuerike, viruse, trojanë ose të ngjashëm, të cilat mund të transmetohen në ose nëpërmjet uebfaqes aplikimet nga ndonjë pale e tretë, dhe / ose (vi) Gabim në ose mosveprim të ndonjë përmbajtjeje ose për shkak të ndonjë humbjeje ose dëmtimi të çfarëdo lloji të shkaktuar si pasojë e përdorimit të ndonjë përmbajtje të botuar, dërguar me postë elektronike, transmetuar ose në ndonjë tjetër mënyra e vënë në dispozicion përmes uebfaqes apo aplikacioneve, qoftë në bazë të një garancie, kontrate, veprimi të paligjshëm ose ndonjë teori tjetër juridikë, dhe nëse kompania ka qenë paralajmëruar për mundësinë e dëmit në fjalë. Kufizimi i sipërpërmendur i përgjegjësisë zbatohet në kufijtë e plotë të autorizuar nga ligji në juridiksionin e aplikueshëm.

Ju në mënyrë specifike pranoni se KFC nuk do të jetë përgjegjës për sjelljen jo të mirë, ofenduese ose të paligjshme të ndonjë pale të tretë dhe se çdo rrezik i dëmtimit që del nga lart është tërësisht përgjegjësia juaj.

 

Dëmshpërblimi

Përdoruesi pajtohet të mbrojë, të dëmshpërblejë KFC, zyrtarët e kompanise, drejtorët, punonjësit dhe agjentët kundër dëmeve, detyrimeve, humbjeve, kostove ose borxheve dhe shpenzimeve (duke përfshirë, por pa qenë të kufizuara në, tarifat e avokatëve) që rrjedhin nga: (i) përdorimi dhe qasja juaj në uebfaqet dhe aplikacionet; (ii) shkeljen tuaj të ndonjë prej Kushteve të Përdorimit; (iii) shkeljen tuaj të të drejtave të ndonjë pale të tretë, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, të drejtën e autorit, të pronës ose të të drejtave të privatësisë. Kjo detyrë për të

mbrojtur dhe kompensuar do t'i tejkalojë këto Kushte të Përdorimit dhe përdorimin tuaj të faqes web dhe aplikacioneve.

Aftësia për të rënë dakord me kushtet e shërbimit

Përdoruesi pranon se ai ose ajo është mbi moshën 18 vjeç, ose një i mitur i emancipuar, ose se ai ose ajo ka pëlqimin ligjor të një prindi ose kujdestari dhe se ai ose ajo është plotësisht në gjendje dhe kompetencë për të pranuar kushtet, termet, detyrimet, përfaqësimet, pretendimet dhe garancitë e përcaktuara në këto Kushte të Përdorimit, si dhe t'i përmbahen atyre dhe t'i zbatojnë ato.

 

Detyrimet

Këto Kushte Përdorimi dhe çdo e drejtë dhe licencë e dhënë nga ky dokument nuk mund të transferohen ose të caktohen nga ju, por mund të caktohen pa kufizime nga KFC.

 

Arbitrazhi

Për shkak të përfitimeve reciproke (të tilla si shpenzimet e reduktuara dhe efikasiteti në rritje) të cilat arbitrazhi privat i detyrueshëm mund tia ofrojë si Përdoruesit ashtu edhe KFC-s, Përdoruesi dhe KFC pranojnë që çdo kërkesë, mosmarrëveshje dhe / ose polemikë në njëfarë mënyre lidhur me përdorimin e faqes web dhe aplikacioneve ose për çdo produkt të shitur nga KFC ose nëpërmjet uebfaqes ose aplikacioneve, do të paraqitet dhe përcaktohet ekskluzivisht përmes gjykatës së arbitrazhit.

 

Ndryshimet në Kushtet e Përdorimit

 

KFC Albania rezervon të drejtën për të ndryshuar këto kushte të përdorimit në diskrecionin e saj të vetëm dhe absolut, me ose pa njoftimin e përdoruesit dhe është përgjegjësia juaj të rishikoni këto Kushte Përdorimi në rast të ndonjë ndryshimi. Përdorimi i uebfaqes dhe aplikacioneve pas çdo modifikimi të këtyre Kushteve të Përdorimit do të tregojë miratimin tuaj dhe pranimin e rishikimit të këtyre kushteve te mësipërme dhe Perdoruesi është i detyruar të veprojë në përputhje me to.

 

Këto Kushte të Përdorimit zbatohen ekskluzivisht: ëëë.kfc.al, dhe aplikacionet për Republikën e Shqipërisë. Përdoruesi pajtohet dhe pranon se këto Politika Privatësie korrespondojnë vetëm dhe ekskluzivisht me Republikën e Shqipërisë, meqë asnjë nga të drejtat që përmban ky dokument nuk do të jetë i zbatueshëm jashtë territorit të Shqipërisë.